รายละเอียดความเป็นมาโครงการ

ตามที่ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ระยะทดสอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เสริมการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบดิจิทัลโดยใช้ประโชน์จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการเข้าใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นเพื่อเป็น การเพิ่มช่องทางและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (แทนบัตร) ในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเป็นการคิดดันและพัฒนาจากวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพจะทำให้ก่อประโยชน์ในวงกว้างได้ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้สาธารณะได้รับทราบโครงการดังกล่าว

ในการนี้สำนักงาน กสทช. จึงควรมีการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพพร้อมกับมีแนวคิดนวัตกรรมใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ อันจะส่งผลให้โครงการสามารถต่อยอดให้เกิดบริการที่ทันสมัยและได้รับความสนใจจากสาธารณะในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ประกอบกับถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงาน กสทช. และเพิ่มความต้องการของผู้ให้บริการและประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากการใช้ระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย รูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2. เพื่อสร้างความตระหนัก และความรับรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ให้มีระบบต้นแบบที่เป็นมาตรฐาน และมีแนวปฏิบัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่สามารถใช้งานได้ อย่างแพร่หลาย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลปลอดภัยได้อย่างปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่าย และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
หัวข้อการแข่งขัน

1. พัฒนาแพลตฟอร์มบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร")
2. สร้างนวัตกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติทั่วไป

1. นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 และประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง การกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยการกำหนดระดับของวิสาหกิจจะเป็นไปตามภาคธุรกิจ การจ้างงาน และรายได้ แบ่งเป็น
1) วิสาหกิจขนาดย่อมแบ่งเป็น วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise)
2) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)
2. สถานศึกษา
3. หน่วยงานของรัฐ
4. สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ
5. เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจ พิจารณากำหนดเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรจำกัดให้นิติบุคคลส่งทีม เข้าร่วมได้รายละ 1 ทีม เท่านั้น
คุณสมบัติเฉพาะ

1. ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
2. กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์และความพร้อมใน การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินงาน

1. ขยายเวลารับสมัครวันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2565
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
3. ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เข้าอบรมหลักสูตรโครงการ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 (ทีมที่ผ่านเข้ารอบต้องเข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด)
4. Pitching concept idea วันที่ 9 ธันวาคม 2565
5. ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศพร้อมมอบเงินรางวัล วันที่ 13 ธันวาคม 2565
6. ทีมผู้ชนะพัฒนาผลงาน ส่งมอบ กสทช. วันที่ 4 มิถุนายน – 4 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
*คำกำจัดความ*

วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) กิจการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน หรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท
2) กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกินสามสิบคนหรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกินห้าสิบล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) กิจการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสองร้อยคน หรือมีรายได้ต่อปี เกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทแต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท
2) กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่าสามสิบคนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนหรือมีรายได้ต่อปี เกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินสามร้อยล้านบาท
กติกาการสมัคร

1. จำกัดให้นิติบุคคลส่งทีมเข้าร่วมได้รายละ 1 ทีม เท่านั้น
2. สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น หากปรากฏรายชื่อในทีมอื่น ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์รายชื่อนั้นออกจากทีมทุกทีมที่ลงแข่งขันทันที
3. ผลงานไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
4. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด รวมทั้งแนบรูปถ่าย ที่เห็นใบหน้าชัดเจนของผู้เข้าแข่งขัน จึงจะถือว่าการสมัครเข้าแข่งขันสมบูรณ์
5. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
6. แผนธุรกิจแสดงถึงความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจที่สามารถสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณค่า ที่จะนำเสนอต่อผู้ใช้งาน แหล่งของรายได้ของโครงการ ต้นทุนและทรัพยากรเบื้องต้น รวมทั้งแผนการจัดหาเงินทุน (ถ้ามี)
7. แนวคิดแสดงผลกระทบ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต่อภาพรวมของประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการนำแพลตฟอร์มที่พัฒนา ขึ้นมาไปใช้งานจริง
8. แผนงานนำเสนอแนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของระบบที่เหมาะสม
9. แผนงานนำเสนอแนวทางนโยบายการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เหมาะสม

หมายเหตุ : ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของ กสทช. แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอื่น
วิธีการสมัคร

โดยกรอกข้อมูลแบบสมัครทางเว็บไซต์ www.mobileidinnovationawards.com หรือสามารถสแกน QR Code ได้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.


QR Code
เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย (สมาชิกทุกคนในทีม)
2. แผนโครงการและแนวคิดในการทำธุรกิจ (Business Idea)
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio)
รางวัลการแข่งขัน

เงินรางวัลจำนวน 10,000,000 บาท

• ทีมชนะเลิศ เงินทุนสนับสนุน 5,500,000 บาท
• ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุนสนับสนุน 4,000,000 บาท
เงินรางวัลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

การแบ่งจ่ายเงินรางวัลสำหรับทีมชนะการประกวด โดยกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและสามารถวัดผลความสำเร็จได้เป็นที่ประจักษ์ โดยทีมที่ชนะการประกวดดังกล่าวจะต้องนำเสนอแผนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ และผลการดำเนินการหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ดังนี้
1. กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ 40 เมื่อชนะการประกวด และมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
2. กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ 20 เมื่อทีมชนะการประกวดนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง และผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการพิจารณาฯ
3. กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ 40 เมื่อสามารถนำแบบจำลองธุรกิจไปดำเนินการใช้จริง และผ่านเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

1. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Mobile ID Innovation Awards (โครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ไปใช้งาน (แทนบัตร Startup)) มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย
2. ลักษณะแผนงานนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. แพลตฟอร์มสามารถนำเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาการใช้งานบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้จริง และมีศักยภาพในการเติบโต
4. แพลตฟอร์มแสดงถึงการพัฒนาที่ดีมีการรองรับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และสามารถอ้างอิง มาตรฐานของคุณภาพที่ส่งผลต่อบริบทการใช้งานของผลงาน มีความสอดคล้อง และมีความเป็นไปได้
5. ความพร้อมของบุคลากรที่จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
6. แผนธุรกิจแสดงถึงความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจที่สามารถสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณค่าที่จะนำเสนอ ต่อผู้ใช้งาน แหล่งของรายได้ของโครงการ ต้นทุนและทรัพยากรเบื้องต้น รวมทั้งแผนการจัดหาเงินทุน (ถ้ามี)
7. แนวคิดแสดงผลกระทบ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต่อภาพรวมของประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการนำแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาไปใช้งานจริง
8. แผนงานนำเสนอแนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของระบบที่เหมาะสม
9. แผนงานนำเสนอแนวทางนโยบายการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เหมาะสม

โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Facebook โครงการ
แจ้งผลการคัดเลือก

โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์
www.mobileidinnovationawards.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0842872303 ภาวนันทร์
อีเมล [email protected]

ติดตามข้อมูลโครงการ
Facebook: Mobile ID Innovation Awards
Website: www.mobileidinnovationawards.com