แบบสมัคร


ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อทีม : จำนวนสมาชิก (คน) :
ประเภท
ชื่อบริษัท/สถานศึกษา/หน่วยงาน/สมาคม มูลนิธิ/อื่นๆ
ที่อยู่
สมาชิก
สมาชิก 1 ชื่อ: นามสกุล :
ตำแหน่ง : อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
สมาชิก 2 ชื่อ: นามสกุล :
ตำแหน่ง : อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
สมาชิก 3 ชื่อ: นามสกุล :
ตำแหน่ง : อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
ผู้ประสานงาน
โครงการของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เคยเข้าร่วม
ชื่อโครงการที่ 1 : หน่วยงาน : ปีที่เข้าร่วม :
ชื่อโครงการที่ 2 : หน่วยงาน : ปีที่เข้าร่วม :
ท่านทราบข้อมูลมาจากช่องทางใด
ช่องทาง
ระบุเนื้อหาที่อยากอบรมในโครงการ
เอกสารที่แนบมาด้วย
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม Mobile ID Innovation Awards และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบสมัครนี้ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าและสมาชิก ในฐานะผู้แทนบริษัท/หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จ โดยข้าพเจ้าและสมาชิก สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆภายใต้กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบในการอบรม และงานต่าง ๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญมอบหมาย

ลงนาม
วัน/เดือน/ปี